• Portada >
  • Article >
  • Preinscripcions i matriculacions

Aula de Teatre

Preinscripcions i matriculacions

PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS Marga Cruz ©

Curs 2019/2020

Preinscripcions nous alumnes (del 21 de maig al 2 de juny).

La preinscripció és un pas previ obligatori i no garanteix la plaça.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
El 4 de juny es farà pública al tauler d’anuncis de l’Aula de Teatre i al web la relació de totes les sol·licituds de preinscripció presentades especificant el número de resguard, l’admissió, l’exclusió i/o la necessitat d’efectuar un sorteig especificant la data i l’hora del mateix.

Podreu realitzar la preinscripció a l'enllaç que hi haurà en aquesta mateixa pàgina a partir del 21 de maig.

Matriculacions nous alumnes (del 25 de juny al 5 de juliol)

L’11 de juny es faran públiques al tauler d’anuncis de l’Aula de Teatre i al web les llistes definitives d’alumnat admès i l’ordre de la llista d’espera.
La formalització de la matrícula dels nous alumnes és presencial a l’Aula de Teatre

Cal dur:
- En el cas d’alumnes menors d’edat:
Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor legal)
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne menor d’edat, si en té
- En el cas d’alumnes majors d’edat:
Original i fotocòpia del DNI o NIE
En tots els casos:
- Fotocòpia del document acreditatiu del compte bancari.

L'Aula de Teatre disposa d'una normativa per a l’admissió d’alumnat a l’Aula de Teatre de Mataró. Podeu consultar-la en aquesta mateixa pàgina.